16. febrúar 2017

Hagnaður Kviku tæpir tveir milljarðar

Á stjórnarfundi þann 16. febrúar 2017, samþykkti stjórn og forstjóri ársreikning samstæðu Kviku banka hf. fyrir árið 2016.

Sigurður Atli Jónsson, forstjóri Kviku:
„Við erum stolt af þeim frábæra árangri sem náðst hefur í stefnulegri uppbyggingu Kviku, eina sérhæfða fjárfestingabanka Íslands. Að baki er fyrsta heila rekstrarár Kviku og afkoma ársins gefur okkur góðan byr undir báða vængi. Hagnaður ársins eftir skatta nam tæpum tveimur milljörðum króna og arðsemi eigin fjár var 34,7%.

Kvika hefur sérstöðu á íslenskum fjármálamarkaði og eftirspurn er mikil eftir sérhæfðri þjónustu okkar. Framtíðin er björt fyrir eina sjálfstæða fjárfestingabanka landsins.

Framúrskarandi árangur starfsfólks Kviku og fjárhagslegur styrkur Kviku grundvallast á skýrri framtíðarsýn og einbeittri stefnulegri áætlun bankans. Sterkur grunnur og vönduð vinnubrögð gerir okkur fær um að nýta bestu tækifærin til áframhaldandi sóknar, öllum hagaðilum til heilla.

Mikill tekjuvöxtur og góð afkoma

Hagnaður Kviku árið 2016 nam 1.928 milljónum króna og arðsemi eiginfjár var 34,7%. Hreinar rekstrartekjur námu 5.318 milljónum króna á tímabilinu og þar af voru tekjur á síðari árshelmingi 3.154 milljónir króna.  

Hreinar þóknanatekjur námu 2.840 milljónum króna á árinu. Vöxtur var í eignastýringu á árinu og námu eignir í stýringu 121 milljarði króna í lok árs 2016. Þóknanatekjur fyrirtækjasviðs jukust umtalsvert milli ára í kjölfar aukinna umsvifa og breyttra áherslna í útlánastarfsemi. Markaðsviðskipti bankans héldu sterkri stöðu sinni og umtalsverður vöxtur var í gjaldeyrismiðlun. Fyrirtækjaráðgjöf lauk stórum verkefnum á árinu, tengdum kaupum og sölu fyrirtækja og ráðgjafar á sviði innviða.

Fjárfestingatekjur námu 1.283 milljónum króna á árinu. Vaxtatekjur af skuldabréfaeign  bankans og hagnaðarhlutdeild fyrirtækjasviðs skilaði rúmlega fjórðungi fjárfestingatekna ársins. Afkoma af hlutabréfum og hlutdeildarskírteinum í sjóðum nam 484 milljónum króna eða 12,9% ávöxtun af meðalstöðu ársins.

Hreinar vaxtatekjur bankans voru 1.064 milljónir króna á árinu og vaxtamunur útlána 3,8%. 

Rekstrarkostnaður nam 3.219 milljónum króna á árinu 2016. Rekstrarkostnaður reglulegrar starfsemi lækkaði í takt við áætlun og var 14% lægri á árinu 2016 miðað við mánaðarlegan rekstrarkostnað á seinni helmingi árs 2015.

Sterk fjárhagsleg staða

Í árslok 2016 námu heildareignir samstæðu Kviku 59.563 milljónum króna samanborið við 61.614 milljónir króna í árslok 2015 og nemur lækkunin 3% á tímabilinu. Útlán til viðskiptavina jukust á árinu og námu 26 milljörðum króna í lok árs 2016. Innlán frá viðskiptavinum námu 32.479 milljónum króna í árslok 2016 samanborið við 30.544 milljónir króna árið 2015.

Lausafjárstaða bankans er sterk og nam lausafjárþekjan (LCR) 152% í lok árs, vel umfram kröfur um 90% lágmarksþekju. Handbært fé í árslok nam 12.033 milljónum króna og lausafjáreignir og aðrar auðseljanlegar eignir námu 17.245 milljónum króna. Hlutfall handbærs fjár, lausafjáreigna og auðseljanlegra eigna af heildarskuldum bankans í árslok var 56%.

Bankinn var virkur á fjármagnsmarkaði á árinu og bætti kjör sín verulega í reglulegum víxlaútboðum, þar sem bankinn gaf út víxla að nafnvirði 8.000 milljónir króna. Í árslok 2016 námu útgefnir víxlar og víkjandi skuldabréf bankans 4.494 milljónum króna.

Eigið fé bankans í árslok var 7.348 milljónir króna og jókst úr 6.293 milljón króna í árslok 2015, þrátt fyrir lækkun hlutafjár að fjárhæð 1.000 milljónir króna á fyrri árshelmingi 2016. Eiginfjárhlutfall í lok desember var 20,6% samanborið við 23,5% í árslok 2015. Eiginfjárstaða bankans er sterk og eiginfjárhlutfall vel umfram kröfur eftirlitsaðila.

Frekari upplýsingar má nálgast í ársreikningi bankans fyrir árið 2016.

Til baka