03. mars 2016

Ársuppgjör Kviku 2015

Á stjórnarfundi þann 3. mars 2016, samþykkti stjórn og forstjóri ársreikning samstæðu Kviku banka hf. fyrir árið 2015.

Sigurður Atli Jónsson, forstjóri Kviku:

„Árið 2015 var viðburðaríkt og markað af sameiningu MP banka hf. og Straums fjárfestingabanka hf. undir merkjum Kviku banka hf. Það er krefjandi verkefni að sameina tvö öflug fyrirtæki í eitt og mæddi mikið á starfsfólki Kviku sem stóð sig frábærlega. Rekstrarleg markmið samrunans hafa náðst, strax á fyrsta ári hans. Rekstrarkostnaður er um 14% lægri en hann var sameiginlega fyrir samrunann. Sameiginlegur fjárhagslegur styrkur er umtalsvert meiri eins og há eiginfjár- og lausafjárhlutföll bera vott um. Fjárfestar og innlánseigendur hafa tekið Kviku mjög vel. Innlán jukust á árinu, við hófum víxlaútgáfu og vorum fyrsti bankinn eftir fjármálakreppu til að selja og skrá á markað víkjandi skuldabréf.“

Góð afkoma af reglulegri starfsemi

Hagnaður af reglulegri starfsemi nam 685 m.kr. á árinu og arðsemi virks eiginfjár 11% þegar leiðrétt hefur verið fyrir samruna- og einskiptiskostnaði. Síðari helmingur ársins var bankanum hagfelldur en þá nam hagnaður af reglulegri starfsemi 464 m.kr. og arðsemi eiginfjárþáttar A var 15,1% á tímabilinu.

Í kjölfar samrunans var ráðist í umtalsverðar hagræðingaraðgerðir sem styrkja munu rekstur bankans á komandi árum. Af þeim sökum er afkoma Kviku á síðasta ári lituð af samruna- og einskiptiskostnaði en að teknu tilliti til hans nam tap bankans 483 m.kr. eftir skatta. Hafa ber í huga að samruninn skekkir samanburð á milli ára og samanburðartölur í ársreikningi ná aðeins til MP banka nema annað sé tekið fram.

Hreinar þóknanatekjur námu 2.608 m.kr. á árinu og hækkuðu um 878 m.kr. frá fyrra ári eða um 51%. Hreinar vaxtatekjur námu 1.124 m.kr. samanborið við 1.302 m.kr. árið 2014. Lækkunin skýrist m.a. af hærra hlutfalli lausafjáreigna og lengri fjármögnun bankans sem endurspeglast í mikilli hækkun lausafjárhlutfalls. Vaxtamunur útlána á síðasta ári var 3,4%.

Sterk fjárhagsleg staða í árslok

Í árslok 2015 námu heildareignir samstæðu Kviku 61.614 m.kr. samanborið við 49.344 m.kr. í lok árs 2014 og nemur hækkunin um 25%. Áhættuvegnar eignir námu 28.477 m.kr. eða einungis 46,2% af heildareignum. Vegna endurgreiðslna og sölu útlána drógust heildarútlán lítillega saman á milli ára. Þau námu 21.593 m.kr. í árslok samanborið við 22.287 m.kr. árið 2014. Hlutfall lána í vanskilum umfram 90 daga er stöðugt og áfram lágt miðað við samanburðaraðila, 0,6% í lok árs.

Lausafjárstaðan er sem áður mjög góð og var lausafjárþekjan (LCR) 199% í lok árs sem er langt umfram kröfu eftirlitsaðila um 80% lágmarksþekju. Heildarinnlán jukust um 1.783 m.kr. milli ára en þau námu 31.259 m.kr. í árslok 2015 samanborið við 29.476 m.kr. árið áður.

Bankinn styrkti fjármögnun sína á árinu og gaf út víxla og víkjandi skuldabréf að andvirði 5.770 m.kr. Tveir flokkar víxla og víkjandi skuldabréf bankans voru tekin til viðskipta á Nasdaq Iceland og nam nafnverð útistandandi skráðra verðbréfa 4.550 m.kr. í lok árs.

Handbært fé í árslok nam 19.917 m.kr. sem er hækkun um 6.947 m.kr. á árinu og aðrar lausafjáreignir námu 17.812 m.kr. Hlutfall lausafjáreigna og handbærs fjár af heildarskuldum bankans í árslok nam 68%.

Eigið fé jókst umtalsvert á árinu, einkum vegna sameiningarinnar. Virkt eigið fé var 6.379 m.kr. í lok árs og jókst um 1.610 m.kr. á árinu. Víkjandi fjármögnun var 552 m.kr. í lok árs eftir útgáfu bankans á víkjandi skuldabréfi á síðari árshelmingi. Eiginfjárhlutfall bankans hækkaði mikið á árinu og var 23,5% í lok árs samanborið við 17,4% í árslok 2014. Eiginfjárstaðan er því sterk og vel umfram lágmarkskröfu eftirlitsaðila um 11,8% eiginfjárhlutfall.

Það helsta úr starfsemi bankans

  • MP banki hf. og Straumur fjárfestingabanki hf. sameinuðust formlega 29. júní 2015. Í kjölfarið fékk sameinaður banki nýtt nafn, Kvika banki hf. og nýjar höfuðstöðvar í Borgartúni 25 í Reykjavík. Framtíðarsýn bankans er að vera sérhæfður fjárfestingarbanki með eignastýringu sem burðarás.
  • Kvika var umsvifamest í viðskiptum á Nasdaq Iceland á síðasta ári. Heildarvelta Kviku nam 1.268 milljörðum króna eða um 27% af heildarviðskiptum ársins.
  • Kvika seldi víkjandi skuldabréf að nafnvirði 550 m.kr. á árinu en þetta var í fyrsta skipti frá október 2008 sem íslenskur banki seldi víkjandi skuldabréf til fjárfesta.
  • Eignir í stýringu Kviku hafa aukist umtalsvert og námu um 111 milljörðum króna í lok árs samanborið við 75 milljarða króna í upphafi þess. Af þessari fjárhæð eru um 30 milljarðar króna í sjóðum í rekstri dótturfélagsins Júpíters. 
  • Gefnir voru út tveir flokkar skuldabréfa á árinu í samvinnu við rekstrarfélagið Stefni með veði í lánasafni. Um var að ræða nýja vöru sem Kvika í samstarfi við Stefni komu með á fjármálamarkaðinn.
  • Starfsemi Júpíters rekstrarfélags gekk afar vel á árinu og stuðlaði félagið að aukningu eigna í stýringu innan samstæðunnar. Eignir í stýringu Júpíters jukust um 50% á árinu.
  • Kvika er fremst í flokki íslenskra banka og fjármálafyrirtækja á sviði eignastýringar árið 2015, að mati breskra fjármálatímaritsins World Finance. Tímaritið útnefnir árlega fyrirtæki fyrir framúrskarandi árangur og var þetta annað árið í röð sem bankinn fær viðurkenninguna.
  • Kvika seldi hlut sinn í Íslenskum verðbréfum á árinu. Kaupandinn var dreifður hópur fjárfesta auk lykilstarfsmanna Íslenskra verðbréfa. Engin breyting varð á starfsemi Kviku vegna sölunnar enda hafði engin samþætting átt sér stað á milli Kviku og Íslenskra verðbréfa.
Til baka